Banner

Privacybeleid 2024

Wij hechten veel belang aan uw privacy. Wanneer u als werkende of werkzoekende informatie aan ons verstrekt, zullen wij hier zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. Hoe wij dit doen en voor welke doeleinden wij de informatie gebruiken, staat omschreven in dit privacy statement. Deze privacy verklaring van No Brothers B.V. (hierna No Brothers) is van toepassing op al onze activiteiten en geldt voor zowel werkzoekenden, medewerkers als opdrachtgevers.

Rechten

Voordat we verder ingaan op de gegevensverwerking, willen wij je eerst wijzen op je rechten:

 • Het recht op vergetelheid: Dit wil zeggen dat je het recht hebt om “vergeten” te worden. Je mag je toestemming intrekken en je kan een verzoek indienen (info@nobrothers.nl) om je gegevens te laten verwijderen uit onze systemen.
 • Het recht op inzage: Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling: Je hebt hetnrecht om de persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Dit wil zeggen dat je kan aangeven om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht op dat aportabiliteit: Je hebt het recht om persoonsgegevens over te laten dragen.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: Oftewel, het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wie zijn wij?

Dit privacybeleid is van No Brothers en al onze groepsmaatschappijen (“No Brothers”) die zich bezighouden met diensten op het gebied van arbeid en arbeidsbemiddeling. Het betreft hier de werkmaatschappij No Brothers Nederland B.V. en handelsnamen Active HR, Beterwerk, De Vrienden van Beton, Flex Service Groep, Singel en Young & Ambitious.

Wij zijn verantwoordelijke als bedoeld in de wet- en regelgeving op het gebied van privacy voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Al onze verwerkingsactiviteiten hebben als doel: bemiddelen van medewerkers voor diverse opdrachtgevers. Zonder uw gegevens kunnen wij deze dienstverlening niet uitvoeren.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van No Brothers of die van een derde partij. Wij kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven, conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacybeleid.

Waarom leggen wij gegevens vast?

De gegevens worden gebruikt om onze diensten (bemiddeling, werving en selectie, uitzenden, payroll, detachering, salarisadministratie en personeelsmanagement) optimaal uit te kunnen voeren. In het kader van deze dienstverlening legt No Brothers gegevens vast in haar database ten behoeve van het gebruik door No Brothers en haar backoffice. Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Concreet leggen wij uw gegevens vast om:

 • een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
 • aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature mailing)
 • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
 • een pre-employment screenings te kunnen uitvoeren voor onze opdrachtgevers
 • gewerkte uren te registreren en betalingen te verwerken
 • subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen
 • voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid, het uitoefenen van een audit, accountantscontroles en kwaliteitsdoeleinden zoals certificering

Wij verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Welke gegevens worden er vastgelegd?

U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Kandidaat (bij inschrijving)

 • NAW gegevens, e-mail adres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht, pasfoto
 • curriculum vitae (cv) met informatie over opleiding, stages, werkervaring en vaardigheden
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties, getuigschriften, VOG

Medewerkers (op het moment dat u voor No Brothers gaat werken/werkt/heeft gewerkt)

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, bankrekeningnummer, loonbelastingverklaring, werkvergunning
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Opdrachtgevers
Om contact op te kunnen nemen met de contactperso(o)n(en) bij een opdrachtgever en voor de digitale ondertekening van contractstukken verwerken wij de volgende gegevens:

 • naam en voorletters
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • functie

Bijzondere Persoonsgegevens
No Brothers legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Privacywet AVG) vast na uw toestemming.

Gegevens worden verstrekt aan de navolgende derden

 • bedrijven die deel uitmaken van of gelieerd zijn aan No Brothers
 • derden zoals overheidsinstanties, pensioenfondsen etc.
 • opdrachtgevers die zoeken naar geschikte kandidaten (uitzendkrachten of werknemers), waarbij in elk geval het cv zal worden verstrekt (in overleg met de kandidaat)

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Kandidaat (indien u (nog) niet voor No Brothers heeft gewerkt)
Uw bemiddelingsgegevens (NAW gegevens en cv) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor No Brothers heeft gewerkt. Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven via het contactformulier op onze de website. U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door No Brothers.

Medewerker
Uw persoonsgegevens (NAW en cv) zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband. Bepaalde persoonsgegevens (o.a. kopie identiteitsbewijs en loonheffing gegevens) zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen tot vijf jaar beschikbaar voor No Brothers.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken om u voor te stellen aan een potentiële opdrachtgever/werkgever.

Kandidaat (bij inschrijving)
Bij uw inschrijving delen wij uw gegevens niet. Bij een sollicitatie gaan wij bepaalde gegevens delen met de potentiële opdrachtgever/werkgever. Dit wordt niet gedaan zonder dat we u hiervan vooraf op de hoogte brengen. Een paar keer per jaar brengen wij een nieuwsbrief uit voor ons bestand van professionals en opdrachtgevers. Onderaan elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven.

Medewerkers (op het moment dat u voor No Brothers gaat werken/werkt/heeft gewerkt)
Als we u gaan voorstellen bij een potentiële opdrachtgever/werkgever delen wij uw naam, woonplaats, cv en motivatie (indien gevraagd door opdrachtgever/werkgever). We stellen u niet voor zonder dat we u hiervan op de hoogte brengen. Bij sommige vacatures maakt een screening onderdeel uit van de procedure. In dit geval delen wij je naam en mailadres met de door de opdrachtgever/werkgever opgegeven screenende partij. Ook hierover word je van tevoren geïnformeerd.

Opdrachtgevers
Deze gegevens gebruiken we alleen zelf en worden dan ook niet met derden gedeeld.

Inzage / verwijderen persoonsgegevens

Wij bieden alle kandidaten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen. Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon binnen No Brothers of via info@nobrothers.nl.

Automatisch gegenereerde informatie en cookies

Onze website kan worden bezocht zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving voldoen. Deze versie is gemaakt op 1 januari 2024.

Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via info@nobrothers.nl.